حمله Teardrop چیست؟

چکیده :

حمله Teardrop چیست؟در این نوع حمله مهاجم Fragmentation Offset و طول بسته‌ی اطلاعاتی پروتکل IP را دست‌کاری می‌کند. سیستم هدف پس از این‌که بسته‌ی اطلاعاتی دست‌کاری شده را دریافت کرد، برای سر هم کردن و بازساری بسته اطلاعاتی به دلیل دست‌کاری شدن صف پروتکل مورد نظر دچار مشکل و ابهام می‌شود و بنا به دستوراتی که این بسته اطلاعاتی در خصوص اطلاعات موجود به سیستم هدف می‌دهد عمل می‌کند و در نهایت سیستم دچار مشکل و Crash خواهد شد.