كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : حمله Teardrop چيست؟ :

شرح : در اين نوع حمله مهاجم Fragmentation Offset و طول بسته‌ي اطلاعاتي پروتکل IP را دست‌کاري مي‌کند. سيستم هدف پس از اين‌که بسته‌ي اطلاعاتي دست‌کاري شده را دريافت کرد، براي سر هم کردن و بازساري بسته اطلاعاتي به دليل دست‌کاري شدن صف پروتکل مورد نظر دچار مشکل و ابهام مي‌شود و بنا به دستوراتي که اين بسته اطلاعاتي در خصوص اطلاعات موجود به سيستم هدف مي‌دهد عمل مي‌کند و در نهايت سيستم دچار مشکل و Crash خواهد شد.