كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : مفهوم حقوق و دستمزد در نرم افزار چيست؟ :

شرح : منظور از حقوق  و دستمزد(Payroll) پرداخت  هزينه اي است که به جبران فعاليت هاي کارکنان در هر موسسه يا بنگاه اقتصادي پرداخت مي گردد. هزينه حقوق و دستمزد بيانگر سهم نيروي کار در توليد محصولات يا ارائه خدمات است و به عنوان يکي از عوامل بهاء تمام شده مستلزم اندازه گيري ، کنترل و تجذيه و تحليل مستمر مي باشد.
البته منظور از حقوق مبلغ ريالي و جنبه هاي مادي، جبران سازي بوده و بديهي است که جنبه هاي  انگيزشى نيز  از اهميت خاص خود برخور دار است که خارج از مفهوم حقوق ودستمزد قرار دارد. نکته قابل توجه اينکه  منظور از دست‌مزد، پرداختى است كه مبناى محاسبه آن، ساعت است و شيوه پرداخت به کارگران بوده و منظور از حقوق، پرداخت‌هايى است كه ماهانه محاسبه وپرداخت مي گرددو نوعا مربوط به پرداخت كارمندان مي باشد.  حقوق تخصيصي براي  براي هر کارمند شامل مزايا و کسورات مي باشد که  مزاياي را مي توان در مواردي همچون :حقوق مبنا، فوق العاده شغل، عائله مندي،  فوق العاده محل خدمت،فوق العاده جذب،و غيره نام برد و موارد کسور نيز مي تواند شامل ماليات ، بيمه عمر، بيمه حقوق 27 درصد، بازنشستگي ، وام صندوق و غيره باشد