كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : 10 موتور جستجو برتر جهان چيست؟ :

شرح :

1- Google.com
 Bing.com
-2
Yahoo.com -3
 ask.com -4
Aol.com- 5
 Blekko.com -6
Wolframalpha.com -7
DuckDuckGo.com- 8
WayBackMachine.com -9
Chacha.com -10