كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : استانداردهاي چندرسانه‌اي :

شرح : استانداردها در نظام‌هاي چندرسانه‌اي از دو جنبه ساختاري و محتوايي پيروي مي‌کنند. استانداردهاي ساختاري مربوط به ارائه منطقي اطلاعات، و استانداردهاي محتوايي مربوط به محتوايي است که مبادله مي‌شود. تشخيص ساختار و محتواي اطلاعات به معناي تشخيص قوانين رمزگذاري است که از طريق آنها اطلاعات توليد مي‌شود. عملکرد کدگذاري در مورد يک پيام نوشتاري ساده ممکن است نسبتآ ساده به نظر برسد؛ و حال آنکه هنگامي که نياز به تبادل اسناد کامل و پيچيده‌اي از لحاظ محتوا، نظير اسناد چندرسانه‌اي، باشد براي ارائه سطوح و انواع مختلفي از اطلاعات نياز به سلسله مراتبي از نظام‌هاي رمزگذاري وابسته به يکديگر است.