موضوع مقاله :

متاتگ «کنترل کش» چیست؟

چکیده :

متاتگ «کنترل کش» چیست؟


شرح : این متاتگ برای عدم ذخیره‌ی صفحه در کش مرورگر می‌باشد. متاتگ کنترل کش (cache-control) برای آن دسته صفحاتی مفید است که بطور دایم اطلاعات آن به روز می‌شود و باید اطلاعات بصورت مداوم از سرور فراخوانی گردد.
طریقه‌ی استفاده از متاتگ کنترل کش (cache-control) برای عدم کش کردن و ذخیره در مرورگر بصورت زیر می‌باشد:

<meta  http-equiv="cache-control"  content="no-cache"  />

یا

<meta http-equiv="pragma"   content="no-cache"  />