تاثیر پسوند نام سایت در سئوی سایت

چکیده :

تاثیر پسوند نام سایت در سئوی سایتدر انتخاب پسوند سایت مکان شما و کارکرد شما بسیار مهم است.
در صورتی که تمرکز بر روی مکان است پسوند با نام مکان انتخاب گردد و در صورتی که کارکرد بین المللی است و مکان اهمیتی ندارد نام پسوند با فعالیت بررسی گردد.
مکان: چند مثال
.ir: Iran.
pol: Poland.
.uk: England
کارکرد : چند مثال
Com: Commercial.
Net: Network.
Org: Organization.
AC: Academic.