موضوع مقاله :

لینك‌های تكراری از لحاظ محتوا

چکیده :

لینك‌های تكراری از لحاظ محتوا


شرح : مثلاً لینك یك تبلیغ بعد از ورود به آن نباید حاوی همان لینك تبلیغ در صفحه باز شده باشد