فـراموش كـردن هزینه پشتیبـانی سایت

چکیده :

فـراموش كـردن هزینه پشتیبـانی سایتبودجه پشتیبـانی و نگهداری باید حداقل به اندازه 50درصد از هزینه راه اندازی سایت در نظر گرفته شود.