موضوع مقاله :

فـراموش كـردن هزینه پشتیبـانی سایت

چکیده :

فـراموش كـردن هزینه پشتیبـانی سایت


شرح : بودجه پشتیبـانی و نگهداری باید حداقل به اندازه 50درصد از هزینه راه اندازی سایت در نظر گرفته شود.