لینك‌های متعدد برای رسیدن به صفحات خاص

چکیده :

لینك‌های متعدد برای رسیدن به صفحات خاصكاربران مایل به استفاده مكرر از لینك‌ها برای رسیدن به هدف نیستند .