تولید نرم افزار

چکیده :

تولید نرم افزارهر نرم افزار جهت تولید وتوسعه بایستی چهار مرحله آنالیز ، طراحی ، برنامه نویسی و آزمایش را سپری نماید