موضوع مقاله :

دسته‌بندی شبکه‌های رایانه‌ای بر اساس لایه شبکه

چکیده :

دسته‌بندی شبکه‌های رایانه‌ای بر اساس لایه شبکه


شرح : ممکن است شبکه‌های رایانه‌ای مطابق مدلهای مرجع پایه‌ای که در صنعت به عنوان استاندارد شناخته می‌شوند مانند «مدل مرجع ? لایه OSI» و «مدل ? لایه TCP/IP»، بر اساس نوع «لایه شبکه» ای که در آن عمل می‌کنند طبقه‌بندی شوند.