كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : دسته‌بندي شبکه‌هاي رايانه‌اي بر اساس اندازه :

شرح : ممکن است شبکه‌هاي رايانه‌اي بر اساس اندازه يا گستردگي ناحيه‌اي که شبکه پوشش مي‌دهد طبقه‌بندي شوند. براي نمونه «شبکه شخصي» (PAN)، «شبکه محلي» (LAN)، «شبکه دانشگاهي» (CAN)، «شبکه کلان‌شهري» (MAN) يا «شبکه گسترده» (WAN).