موضوع مقاله :

دسته‌بندی شبکه‌های رایانه‌ای بر اساس اندازه

چکیده :

دسته‌بندی شبکه‌های رایانه‌ای بر اساس اندازه


شرح : ممکن است شبکه‌های رایانه‌ای بر اساس اندازه یا گستردگی ناحیه‌ای که شبکه پوشش می‌دهد طبقه‌بندی شوند. برای نمونه «شبکه شخصی» (PAN)، «شبکه محلی» (LAN)، «شبکه دانشگاهی» (CAN)، «شبکه کلان‌شهری» (MAN) یا «شبکه گسترده» (WAN).