كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : محدوده مهندسي نرم‌افزار و تمرکز آن :

شرح : مهندسي نرم‌افزار به مفهوم توسعه و بازبيني يک سامانه نرم‌افزاري مربوط مي‌باشد. اين رشته علمي با شناسايي، تعريف، فهميدن و بازبيني خصوصيات مورد نياز نرم‌افزار حاصل سر و کار دارد. اين خصوصيات نرم‌افزاري ممکن است شامل پاسخگويي به نيازها، اطمينان‌پذيري، قابليت نگهداري، در دسترس بودن، آزمون‌پذيري، استفاده آسان، قابليت حمل و ساير خصوصيات باشد.

مهندسي نرم‌افزار ضمن اشاره به خصوصيات فوق، مشخصات معين طراحي و فني را آماده مي‌کند که اگر به‌درستي پياده‌سازي شود، نرم‌افزاري را توليد خواهد کرد که مي‌تواند بررسي شود که آيا اين نيازمندي‌ها را تأمين مي‌کند يا خير.

مهندسي نرم‌افزار همچنين با خصوصيات پروسه توسعه نرم‌افزاري در ارتباط است. در اين رابطه، با خصوصياتي مانند هزينه توسعه نرم‌افزار، طول مدت توسعه نرم‌افزار و ريسک‌هاي توسعه نرم‌افزار درگير است.