كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : داده و اطلاعات :

شرح :

داده به آن دسته از ورودي‌هاي خام گفته مي‌شود که براي پردازش به رايانه ارسال مي‌شوند.

به داده‌هاي پردازش شده اطّلاعات مي‌گويند.