كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : فرمت کردن فلاپي ديسک و هارد ديسک :

شرح : براي اينکه بتوان بر روي يک فلاپي ديسک يا هارد ديسک، اطلاعاتي ذخيره کرد، ابتدا آن را فرمت مي کنند. اين يک فرايند نرم‏افزاري است که در آن شيارها (Tracks) و قطاع هاي (Sector) ديسک آماده مي شوند.
شيار (Track):

به دواير هم مرکز همانند شکل شيار مي گويند.
قطاع (Sector):

اگر شيارها بصورت قطري به قسمت‏هاي مساوي تقسيم شوند، ناحيه هايي بوجود مي آيند که قطاع نامي ده مي شوند.

Track and Sector

فرمت سطح پايين (Low Level Format) :

اولين گام، انجام يک فرمت سطح پايين است در اين مرحله است تعداد شيارها و قطاع بر شيار تعيين مي شود بعلاوه سطح ديسک جارو مي شود تا تأييد شود هر شيار براي ذخيره اطلاعات مناسب است يا نه.
فرمت سطح بالا:

فرمت سطح بالا يک جدول اختصاص فايل يا "FAT" (File Allocation Table) نيز ايجاد مي کند هر بار که فايلي در ديسک نوشته مي شود قطاع‏هايي که براي فايل به کار رفته، در اين جدول ثبت مي شوند.