موضوع مقاله :

فرمت کردن فلاپی دیسک و هارد دیسک

چکیده :

فرمت کردن فلاپی دیسک و هارد دیسک


شرح : برای اینکه بتوان بر روی یک فلاپی دیسک یا هارد دیسک، اطلاعاتی ذخیره کرد، ابتدا آن را فرمت می کنند. این یک فرایند نرم‏افزاری است که در آن شیارها (Tracks) و قطاع های (Sector) دیسک آماده می شوند.
شیار (Track):

به دوایر هم مرکز همانند شکل شیار می گویند.
قطاع (Sector):

اگر شیارها بصورت قطری به قسمت‏های مساوی تقسیم شوند، ناحیه هایی بوجود می آیند که قطاع نامی ده می شوند.

Track and Sector

فرمت سطح پایین (Low Level Format) :

اولین گام، انجام یک فرمت سطح پایین است در این مرحله است تعداد شیارها و قطاع بر شیار تعیین می شود بعلاوه سطح دیسک جارو می شود تا تأیید شود هر شیار برای ذخیره اطلاعات مناسب است یا نه.
فرمت سطح بالا:

فرمت سطح بالا یک جدول اختصاص فایل یا "FAT" (File Allocation Table) نیز ایجاد می کند هر بار که فایلی در دیسک نوشته می شود قطاع‏هایی که برای فایل به کار رفته، در این جدول ثبت می شوند.