روش های اتصال به بانک اطلاعاتی SQL کدامند؟

چکیده :

روش های اتصال به بانک اطلاعاتی SQL کدامند؟متد های وصل شدن به بانکهای اطلاعاتی :
برای وصل شدن به بانک های اطلاعاتی سه متد مشخص وجود دارد:
- ODBC

OLEDB -
SQLCLIENT -
دو متد اول برای بانک اطلاعاتی اکسس بهتر می باشد و متد سوم برای بانک SQL توصیه می گردد.