•  توليد نرم افزار مديريتي براي آژانس املاک

•  توليد نرم افزارجامع مالي فروشگاه موبايل

•  توليد نرم افزار مديريت آرايشگاه و سالن هاي زيبايي

•  توليد نرم افزار دبيرخانه و اتوماسيون اداري

•  توليد نرم افزار سيستم پرسنلي حقوق دستمزد

•  توليد نرم افزار جامع مديريت رستوران و امور مالي

•  توليد نرم افزار جامع كمك مديريتي مدرسه

•  توليد نرم افزارسيستم ثبت حساب شارژ ساختمان

•  توليد نرم افزار جامع يادآور امور روزانه شرکت و موسسات

•  توليد نرم افزار جامع ارسال SMS

•  توليد نرم افزار جامع مالي و مديريت فروشگاه ابزار

•  توليدنرم افزار جامع مديريت شركت و بخش حسابداري

•  توليد نرم افزار جامع محاسبه شارژ ساختمان

•  توليد نرم افزاسيستم كنترل تردد ورزشكاران فدراسيون

•  توليد نرم افزار جامع ثبت نام و مديريت آموزشگاه

•  توليد نرم افزار کاربردي کشتيراني

•  نرم افزار خواندن از يک فايل تصويري به صورت بيت به بيت

•  توليد نرم افزار انتخاب واحد برج ها

•  توليد نرم افزار جامع مکانيزه رتبه بندي پرسنل

•  توليد نرم افزار فشرده سازي فايل در سرور

•  نرم افزار مديريت مطب پزشكان و دندانپزشكان

•  توليد نرم افزار جامع آزمون و حضور وغياب

•  نرم افزار ربات هوشمند خواننده اطلاعات وب

•  توليد نرم افزار جامع برنامه مديريت اطلاعات آزمايشگاه

•  توليد نرم افزار مبدل فايل اكسل به فايل اكسس

•  توليد نرم افزارتوليد سي دي مولتي مديا

•  توليد نرم افزار مديريتي و مالي براي آرايشگاه

•  توليد نرم افزار جامع مديريت آژانس تلفني وسرويس دهي

•  توليد نرم افزار مونيتورينگ اداره ثبت

•  توليد نرم افزارسيستم آموزشگاه موسيقي دل آرام

•  نرم افزار جامع ثبت نام و مديريت آموزشگاه موسيقي

•  نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري - crm

•  توليد نرم افزارسامانه گزارش گيري پتروشيمي

•  نرم افزارسيستم مکانيزه رتبه بندي پرسنل شرکت جنرال

•  توليد نرم افزار جامع پرسنلي حقوق و دستمزد

•  توليد نرم افزارسيستم آموزشگاه دکتر خليلي

•  نرم افزار مديريتي مالي براي استخر

•  توليد نرم افزار سيستم چاپ کارت هاي تامين اجتماعي

•  نرم افزار آرشيو با امكانات بازيابي پوياي اطلاعات

•  نرم افزار محاسبه سود براي بانکها و سازمانهاي دولتي