كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : تابع Date در PHP :

شرح : اين تابع، رشته اي از داده ها را به عنوان پارمتر مي گيرد و نتايج آنها را به صورت زمان يا تاريخ نمايش مي دهد. در حقيقت با استفاده از اين تابع مي توان تاريخ يا زمان را در شکل هاي مختلف نشان داد.

بازگشت